Poszkodowani w wypadku

ODPOWIEDZ
Online
Awatar użytkownika
Scelena
Reakcje:
Posty: 99559
Rejestracja: 07 kwie 2014, 22:53
Rozdane podziękowania: 582 razy
Otrzymane podziękowania: 333 razy
Płeć:
Znak zodiaku: Strzelec

Poszkodowani w wypadku

Post autor: Scelena » 09 lut 2016, 21:17

Obrazek

Renta z OC sprawcy wypadku

Powszechnie wiadomym jest, że za szkody poniesione w wyniku wypadku komunikacyjnego poszkodowanemu należy się odszkodowanie. Większość osób przez pojęcie odszkodowania rozumie jednorazową kwotę pieniężną, za którą poszkodowany może naprawić poniesione przez siebie szkody majątkowe.
W rzeczywistości pojęcie odszkodowania jest znacznie szersze i zawiera w sobie również możliwość dochodzenia renty. Polskie prawo przewiduje kilka rodzajów renty należnej osobie poszkodowanej z OC sprawcy wypadku, wśród których wyróżnia się:
Renta na zwiększone potrzeby – W wyniku obrażeń odniesionych przez osobę poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym bardzo często zwiększają się jej potrzeby, z tytułu odbywanego procesu leczenia i rehabilitacji. Najczęściej są one związane z koniecznością zapewnienia osobie poszkodowanej stałej lub czasowej opieki lub dodatkowymi wydatkami na leczenie, takimi jak wizyty i zabiegi w prywatnych placówkach służby zdrowia, zabiegi rehabilitacji., lub regularnie przyjmowane leki nie refundowane przez NFZ;
Renta za zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość – Celem tej renty jest rekompensata tych skutków wypadku komunikacyjnego, które pogarszają perspektywy osoby poszkodowanej na przyszłość. Najlepiej będzie to zobrazować na następującym przykładzie:
Jan Kowalski w chwili wypadku miał 19 lat i był obiecującym młodym piłkarzem. W wyniku wypadku doznał trwałego uszkodzenia kolana, które co prawda po skomplikowanych operacjach i długotrwałym procesie rehabilitacji nie utrudnia mu normalnego funkcjonowania, jednak uniemożliwia mu profesjonalne uprawianie sportu. Jan Kowalski stracił możliwość zrobienia kariery, jako piłkarz i z tego tytułu należy mu się renta.
Renta z tytułu utraconego dochodu – Renta ta przysługuje w sytuacji, w której w wyniku wypadku osoba poszkodowana utraciła możliwość wykonywania pracy zarobkowej. Aby roszczenie o rentę było zasadne muszą zostać spełnione łącznie dwie przesłanki. Po pierwsze musi zostać stwierdzone, ze poszkodowany całkowicie lub częściowo utracił zdolność do pracy zarobkowej, czyli nie może wykonywać dotychczasowej pracy albo może ją wykonywać w mniejszym zakresie niż dotychczas. Po drugie musi to generować po jego stronie zmniejszenie dochodów. Zakład ubezpieczeń, w którym sprawca wypadku miał wykupioną polisę OC ma obowiązek przyznać rentę tylko do wysokości odpowiadającej części utraconego dochodu, jaka jest następstwem obrażeń powypadkowych;
Renta alimentacyjna – Przysługuje osobom, którym zmarły przed śmiercią regularnie dostarczał środków do życia. Po śmierci osoby poszkodowanej w wyniku wypadku o tego typu rentę mogą zwrócić się do zakładu ubezpieczeń sprawcy wypadku przede wszystkim dzieci zmarłego, oraz w niektórych wypadkach jego małżonek czy konkubent, rodzice, a także inne bliskie osoby utrzymywane przez zmarłą osobę poszkodowaną;
Ponadto osoba poszkodowana w wyniku wypadku komunikacyjnego ma prawo zażądać przyznania zamiast renty jednorazowego odszkodowania, czyli tzw. kapitalizacji renty. Kapitalizacja renty jest najczęściej stosowana w przypadku, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a jednorazowe odszkodowanie ułatwi mu przyuczenie do wykonywania nowego zawodu.
Dokładne wyjaśnienie poszczególnych rodzajów renty, kapitalizacji renty oraz możliwości ich dochodzenia zostaną opisane w kolejnych moich artykułach.
Skontaktuj się z nami, bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sytuację.
Tel. 22 412 41 11 lub kom. 606 256 324 odszkodowania@krop.org.pl http://www.krop.org.pl
Uzyskamy dla Ciebie najwyższe odszkodowanie.

http://krop.org.pl/renta-z-oc-sprawcy-wypadku/

Online
Awatar użytkownika
Scelena
Reakcje:
Posty: 99559
Rejestracja: 07 kwie 2014, 22:53
Rozdane podziękowania: 582 razy
Otrzymane podziękowania: 333 razy
Płeć:
Znak zodiaku: Strzelec

Re: Renta z OC sprawcy wypadku

Post autor: Scelena » 09 lut 2016, 21:23

12510289_1659830244277042_6136782973257779843_n.jpg
Jak uzyskać wyższą kwotę należnego odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek drogowy od przyznanej przez zakład ubezpieczeń ?

W każdym zgłoszeniu szkody osoba poszkodowana na skutek wypadku drogowego powinna wskazać kwotowo wysokość żądanego odszkodowania i zadośćuczynienia.
Podobnie Zakład ubezpieczeń wydając decyzję w postępowaniu likwidacyjnym określa w niej wysokość przyznanego osobie poszkodowanej odszkodowania i zadośćuczynienia. Zazwyczaj są to kwoty niższe od żądanych pierwotnie w zgłoszeniu szkody przez poszkodowanego.
O ile w przypadku odszkodowania, szkoda majątkowa jaką poniósł poszkodowany jest prostsza do wykazania, to jest to o wiele trudniejsze jeśli chodzi o zadośćuczynienie.
Odszkodowanie stanowi równowartość poniesionej na skutek wypadku komunikacyjnego szkody majątkowej, obejmującą rzeczywistą stratę i utracone korzyści, a jego przyznanie w dużej mierze zależy od prawidłowego wykazania poniesionego uszczerbku, np. poprzez: przedstawienie odpowiednich faktur i paragonów np. za leki, sprzęt medyczny, wizyty lekarskie. Do tego zalicza się koszty naprawy zniszczonych w wyniku wypadku rzeczy materialnych np. zegarka, okularów, laptopa. W tym przypadku zakładowi ubezpieczeń trudno jest wydać decyzję odmowną co do wypłaty odszkodowania, ponieważ nie bierze się tu pod uwagę kryterium cennego, tylko wyliczone kwoty strat, jakie zostały poniesione.
Sprawa komplikuje się kiedy chcemy dochodzić zadośćuczynienia, do którego wypłaty podstawą są doznana przez osobę poszkodowaną krzywda i cierpienie. Zadośćuczynienie ma za zadanie wyrównanie szkody niemajątkowej. Wykazanie wystąpienia szkody niemajątkowej np. krzywdy fizycznej lub psychicznej jest dużo trudniejsze niż wykazanie uszczerbku finansowego. W związku z tym, dużo częściej możemy się spotkać z odmowną decyzją bądź przyznaną zaniżoną kwotą zadośćuczynienia.
Jeśli nie zgadzasz się z decyzją zakładu ubezpieczeń możesz się od niej odwołać. Odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń jest środkiem prawnym mającym na celu przyznanie odszkodowania lub zadośćuczynienia bądź zwiększenie ich wysokości. Zakład ubezpieczeń ma obowiązek rozpatrzyć odwołanie i ustosunkować się do żądań zawartych w jego treści. Odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń różnić się będzie w zależności od tego czy żądamy zmiany decyzji w zakresie odszkodowania czy też zadośćuczynienia. Jedno jest pewne – precyzyjne i rzeczowo sformułowane odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń daje mu mniejsze pole manewru w kwestii ponownej odmowy do wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia, a nam większą szansę na uzyskanie należnej i odpowiednio wysokiej kwoty.
W sytuacji kiedy zakład ubezpieczeń ustosunkuje się negatywnie do Twojego odwołania od decyzji, wówczas możesz wystąpić przeciwko zakładowi ubezpieczeń z pozwem cywilnym o zapłatę do Sądu. Skierowanie do właściwego Sądu pozwu o zapłatę rozpoczyna postępowanie cywilne, którego efektem pożądanym jest zasądzenie dla osoby poszkodowanej na skutek wypadku (od powoda) od zakładu ubezpieczeń (strony pozwanej) odszkodowania i zadośćuczynienie w wysokości określonej w pozwie.
Należy pamiętać, iż często wystąpienie na drogę postępowania sądowego jest jedynym w pełni skutecznym sposobem na uzyskanie żądanej kwoty z tytułu należnego osobie poszkodowanej odszkodowania lub zadośćuczynienia. Zakład ubezpieczeń w większości przypadków będzie próbował zmniejszyć rozmiar swojej odpowiedzialności bądź w całości się od niej uchylić. W takiej sytuacji zadaniem sądu jest właściwe rozstrzygnięcie zarówno o jego odpowiedzialności, jak i o wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia. Prawidłowo poprowadzone postępowanie sądowe zwiększa szanse na uzyskanie roszczenia w pełnej wysokości należnej osobie poszkodowanej.
Skontaktuj się z nami, bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sytuację.
Tel. 22 412 41 11 lub kom. 606 256 432 odszkodowania@krop.org.pl http://www.krop.org.pl

Online
Awatar użytkownika
Scelena
Reakcje:
Posty: 99559
Rejestracja: 07 kwie 2014, 22:53
Rozdane podziękowania: 582 razy
Otrzymane podziękowania: 333 razy
Płeć:
Znak zodiaku: Strzelec

Re: Renta z OC sprawcy wypadku

Post autor: Scelena » 09 lut 2016, 21:28

Obrazek

Termin przedawnienia roszczeń do zakładu ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Kiedy przedawnia się możliwość dochodzenia od zakładów ubezpieczeń roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia OC sprawcy wypadku komunikacyjnego?


Przedawnienie roszczeń jest instytucją prawa cywilnego uregulowaną w art. 117 i następnych kodeksu cywilnego. Instytucja przedawnienia stwarza możliwość uchylenia się przez dłużnika od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego prawem terminu.
Przedawnienia nie uwzględnia się jednak z urzędu, więc żeby skorzystać z tej instytucji prawnej należy podnieść zarzut przedawnienia samodzielnie. Podmiot, przeciw któremu roszczenie przysługuje, ma również możliwość zrzec się korzystania z zarzutu przedawnienia, dzięki czemu poszkodowany może skutecznie dochodzić nawet przedawnionego roszczenia.
Generalna zasada przedawnienia roszczeń z umów ubezpieczenia uregulowana jest w art. 819 kodeksu cywilnego, zgodnie, z którym:
1. Roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech.
2. W wypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej roszczenie poszkodowanego do ubezpieczyciela o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przedawnia się z upływem terminu przewidzianego dla tego roszczenia w przepisach o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym lub wynikłą z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania.
3. Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia.
Terminy przedawnienia roszczenia za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym zostały uregulowane w art. 4421 § 1 kodeksu cywilnego zgodnie, z którym:
1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.
2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.
3. W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.
4. Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.
Zgodnie z kodeksem karnym, zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat trzech albo karą surowszą natomiast występkiem jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc. Każde przestępstwo jest kwalifikowane, jako zbrodnia albo występek w zależności od tego jak poważną karą jest zagrożone. Należy podkreślić, iż przestępstwem jest każdy wypadek komunikacyjny, w którym poszkodowany odniósł obrażenia ciała powyżej 7 dni.
Podsumowując ogólny termin przedawnienia roszczeń o odszkodowanie lub zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń to 3 lata od dowiedzenia się przez osobę poszkodowaną o powstaniu szkody jednak nie więcej niż 10 lat od jej powstania. Jeżeli szkoda powstała w wyniku przestępstwa wtedy termin przedawnienia roszczeń wynosi aż 20 lat od dnia powstania szkody.
Dodatkowo należy wskazać, iż, stosownie do ogólnych zasad prawa cywilnego, bieg przedawnienia przerywa się także przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia, jak również przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje, oraz przez wszczęcie mediacji. Natomiast zgodnie z regułą zawartą w art. 819 § 4 kodeksu cywilnego, bieg przedawnienia roszczeń przerywa się także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem.
Należy także pamiętać o tym, iż datą, od której przedawnienie roszczeń rozpoczyna bieg na nowo jest udzielenie przez zakład ubezpieczeń pierwszej odpowiedzi, a kolejne odwołania biegu przedawnienia już nie przerywają. W konsekwencji, ani odwołania, ani kolejne odpowiedzi zakładu ubezpieczeń na te odwołania, nie mają już żadnego wpływu na bieg terminu przedawnienia.
Skontaktuj się z nami, bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sytuację.
Tel. 22 412 41 11 lub kom. 606 256 432 odszkodowania@krop.org.pl http://www.krop.org.pl

Online
Awatar użytkownika
Scelena
Reakcje:
Posty: 99559
Rejestracja: 07 kwie 2014, 22:53
Rozdane podziękowania: 582 razy
Otrzymane podziękowania: 333 razy
Płeć:
Znak zodiaku: Strzelec

Re: Renta z OC sprawcy wypadku

Post autor: Scelena » 09 lut 2016, 21:31

Fotolia_70191858_XS.jpg
Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za szkodę wynikającą z wypadku drogowego spowodowanego przez pijanego kierowcę
Zakład ubezpieczeń w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC kierowcy, odpowiada za każdą szkodę spowodowaną w związku z ruchem pojazdu mechanicznego objętego tym ubezpieczeniem. Dotyczy to również szkody spowodowanej przez kierowcę prowadzącego pojazd pod wpływem alkoholu. Ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu należne mu odszkodowanie i zadośćuczynienie, gdyż na sytuację poszkodowanego nie może negatywnie wpływać fakt, iż sprawca szkody był pod wpływem alkoholu.
Zgodnie z art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych: „Zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.”
Kierowca, który spowodował wypadek będąc pod wpływem alkoholu musi więc liczyć się z koniecznością zwrotu zakładowi ubezpieczeń wszelkich kosztów naprawionej przez niego szkody, co nazywa się regresem ubezpieczeniowym. Odpowiedzialność kierowcy zaczyna się wraz z przekroczeniem najniższego dopuszczalnego prawem progu stężenia alkoholu w organizmie człowieka tj. 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
Dla istnienia regresu ubezpieczeniowego ubezpieczyciela wobec sprawcy szkody nie ma znaczenia czy kierowca dopuścił się wykroczenia jazdy w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 kodeksu wykroczeń, czy przestępstwa jazdy w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 kodeksu karnego.
Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi, z dnia 8 listopada 2013 r., sygn. akt I ACa 610/13: „Dla odpowiedzialności pozwanego z tytułu regresu ubezpieczeniowego nie ma również znaczenia to, czy stan jego nietrzeźwości był jedyną bezpośrednią przyczyną wypadku drogowego. Odpowiedzialność tę art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) wiąże bowiem z samym wyrządzeniem szkody przez kierującego będącego w stanie nietrzeźwości, bez względu na związek pomiędzy tym stanem, a powstaniem szkody.”
Podkreślić jednak należy, że opisana powyżej odpowiedzialność ma zastosowanie, jedynie w sytuacji, w której wypadek został spowodowany z winy kierowcy będącego pod wpływem alkoholu. Jeżeli wypadek został spowodowany z wyłącznej winy poszkodowanego, lub osoby trzeciej, np. człowieka, który umyślnie wepchnął poszkodowanego pod koła pojazdu prowadzonego przez pijanego kierowcę, to konsekwencje kierowcy ograniczą się jedynie do odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie.
Kierowca prowadzący pojazd po spożyciu alkoholu nie może również liczyć na naprawienie poniesionej przez siebie szkody z dobrowolnych ubezpieczeń takich jak Autocasco czy NNW. Również w przypadku tych ubezpieczeń wyłączona jest odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń.
Sytuacja pasażerów podróżujących z pijanym kierowcą kształtuje się w bardziej korzystny sposób. Pasażerowi, który podróżował z pijanym kierowcą należy się zarówno odszkodowanie jak i zadośćuczynienie za szkody i krzywdy poniesione w związku z wypadkiem. Przyznane kwoty mogą być jednak pomniejszone w związku z faktem przyczynienia się pasażera do powstałej szkody. Zgodnie z przyjętym orzecznictwem Sądu Najwyższego:
• Osoba, która decyduje się na jazdę samochodem z kierowcą będącym w stanie po spożyciu napoju alkoholowego przyczynia się do odniesionej szkody powstałej w wyniku wypadku komunikacyjnego, gdy stan nietrzeźwości kierowcy pozostaje w związku z tym wypadkiem. Spożycie napoju alkoholowego przed jazdą z takim kierowcą uważać należy za znaczne przyczynienie się do powstania szkody – Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 1985 r., sygn. akt IV CR 412/85;
• Osoba, która wiedząc, że kierowca znajdzie się pod wpływem alkoholu nakłania tego kierowcę do odbycia jazdy samochodem i jazdę tę razem z nim odbywa, godzi się z ewentualnymi ujemnymi następstwami takiego postępowania, co należy ocenić jako przyczynienie się do wypadku, jeśli stan nietrzeźwości kierowcy pozostaje w związku z wypadkiem. – Wyrok Sądu Najwyższego, z dnia 6 grudnia 1982 r., sygn. akt I CR 438/82.
Podsumowując, fakt że wypadek został spowodowany przez pijanego kierowcę nie wpływa w żaden sposób na sytuację poszkodowanego, chyba że był on jego pasażerem i był świadomy, że kierowca prowadzi pojazd pod wpływem alkoholu. W takiej sytuacji pasażer musi się liczyć z odpowiednim zmniejszeniem kwoty przysługującego mu odszkodowania z tytułu przyczynienia, sięgającego nawet kilkudziesięciu procent.
Skontaktuj się z nami, bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sytuację.
Tel. 22 412 41 11 lub kom. 606 256 324 odszkodowania@krop.org.pl http://www.krop.org.pl

ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość